Algemene voorwaarden

Salon

1. Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen VividSkin en een cliënt waarop VividSkin deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


2. Inspanningen schoonheidssalon

 • De medewerkers van VividSkin zullen de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de medewerker worden verteld.
 • De medewerkers van VividSkin zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van doorde cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • De medwerkers van VividSkin zullen de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

3. Afspraken

 • De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan VividSkin melden.
 • Indien de cliënt deze verplichting voor de derde keer niet of niet tijdig nakomt, mag VividSkin het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
 • Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de medewerker de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
 • Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de medewerker de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
 • VividSkin moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
 • Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3.1 tot en met 3.5 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Persoonsgegevens & privacy

 • De cliënt voorziet de medewerker vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de medewerker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
 • De medewerker neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze in een klantenbestand.
 • De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • De schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

5. Betaling

 • VividSkin vermeldt prijzen van behandelingen en producten op haar website en vermeldt de standaard prijzen van de producten in de salon mondeling aan de cliënt.
 • De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
 • Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 • De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant, pin of overschrijving te voldoen.
 • Alle op deze site getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigen en of fouten.

6. Aansprakelijkheid

 • VividSkin is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de medewerker van VividSkin is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
 • VividSkin is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

7. Klachten

 • Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking zowel mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van VividSkin .
 • VividSkin moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
 • Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal VividSkin de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
 • Indien een klacht over de producten gegrond is zal VividSkin het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.
 • Indien VividSkin en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

8. Garantie

 • VividSkin geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten.
 • Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.
 • Deze garantie vervalt indien:
  1. De cliënt op de hoogte is gebracht door de medewerker over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
  2. De cliënt andere producten dan door de medewerker geadviseerde producten heeft gebruikt;
  3. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
  4. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
  5. De cliënt de producten niet volgens het advies van de medewerker heeft gebruikt;

9. Geheimhouding

 • De medewerker is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
 • Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 • De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak van de medewerker verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

10. Beschadiging en/of diefstal

 • VividSkin heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
 • VividSkin meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Behoorlijk gedrag

 • De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
 • Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de medewerker van VividSkin het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
 • Bij VividSkin wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.
 • Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.

12. Recht

 • Op elke overeenkomst tussen VividSkin en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
 • In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 • Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
Webshop

1. Algemeen

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u een bestelling plaatst via onze website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door.


2. Identiteit Leverancier

VividSkin
Vogelwikke 66
8255 KG Swifterbant
Email: info@vividskin.nl
KvK Nummer: 52916855
BTW: NL036766069B01


3. Toepasselijke Algemene Voorwaarden

 • Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van VividSkin zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Indien klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor VividSkin slechts bindend, indien en voor zover deze door VividSkin uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 • Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

4. Prijzen en Informatie

 • Alle op de website en in andere van VividSkin afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij op de website anders is vermeld.
 • De verzendkosten bedragen € 6,95. Deze kosten kunnen ook op de website worden teruggevonden. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces worden weergegeven.
 • De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. VividSkin kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van VividSkin afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
 • VividSkin kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

5. Totstandkoming Overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod van VividSkin en het voldoen aan de daarbij door VividSkin gestelde voorwaarden.
 • Indien klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt VividSkin onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
 • Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft VividSkin het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 • VividSkin kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien VividSkin op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

6. Registratie

 • Om optimaal gebruik te maken van de website, kan klant zich registreren via de account-aanmeldmogelijkheid op de website.
 • Tijdens de registratieprocedure kiest klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
 • Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. VividSkin is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een klant die zich aanmeldt op de website ook daadwerkelijk die klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Klant.
 • Indien klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of VividSkin daarvan in kennis te stellen, zodat VividSkin gepaste maatregelen kan nemen.

7. Uitvoering Overeenkomst en Levering

 • Zodra de bestelling door VividSkin is ontvangen, stuurt VividSkin de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
 • VividSkin is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.
 • Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.
 • Indien VividSkin de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
 • VividSkin raadt klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
 • Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op klant. Als klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
 • VividSkin is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

8. Herroepingsrecht

 • Dit artikel is slechts van toepassing op de klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 • Klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met VividSkin binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.
 • Cosmetische artikelen kunnen wegens hygiëne redenen alleen geretourneerd worden wanneer de luchtdichte seal nog intact is.
 • Het is niet mogelijk om gebruikte cosmetische artikelen te retourneren wegens hygiëne redenen.

9. Betaling

 • Klant dient betalingen aan VividSkin volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. VividSkin is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.
 • Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door VividSkin is gewezen op de te late betaling en VividSkin de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is VividSkin gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

10. Conformiteit en Garantie

 • VividSkin staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat VividSkin er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 • Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt VividSkin daarvan in kennis te stellen.
 • Indien VividSkin de klacht gegrond acht, worden na overleg met klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door klant betaalde prijs over het product.

11. Klachtenprocedure

 • Indien klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande conformiteit en garantie) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van VividSkin, dan kan hij bij VividSkin, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens, Identiteit leverancier.
 • VividSkin geeft klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal VividSkin binnen 5 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van klant.

13. Slotbepalingen

 • Op de vereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 • Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
 • Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 • Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.